Omdömen

Här hittar du omdöme och uttalanden från några av våra kunder.
Läs om t.ex:

Åsa Vajlok, ordförande i Nilstorps Samfällighetsförening
Åsa Vajlok, Ordförande, Nilstorps Samfällighetsförening

Nilstorps samfällighetsförening är ett radhusområde på Lidingö med 22 fastigheter. Området var från början ett bostadsrättsområde och har därför ett brett utbud av gemensamhetsanläggningar såsom garage, parkering, vatten, avlopp, sophämtning, belysning, bredband mm.

Området har fungerat väl och underhåll har skett ”vid behov”, något som börjar bli utmanande efter 30-årsdagen.
Kondukta anlitades för att ge oss möjlighet att bedriva ett proaktivt reparations- och underhållsarbete. Kondukta fick i uppdrag att besiktiga området, och ta fram förslag på underhållsplan för de kommande 10-20 åren.

Besiktningen började redan innan vi sågs, när vi med Magnus hjälp identifierade de ritningar och dokument som behövs för att täcka hela samfällighetens ansvarsområde. Magnus och hans kollega genomförde sedan besiktningen tillsammans med mig. De lade stor vikt vid att förklara syftet med respektive besiktningspunkt och sin initiala observation. De gav också löpande förslag på såväl enkla lösningar som mer omfattande aktiviteter.

Den sammanställning och förslag på prioriterad underhållsplan som kort därefter överlämnades var enkel att förstå. Med hjälp av den information Magnus lämnat redan under besiktningen framgick behoven tydligt.

En prioriterad aktivitet som framkom under besiktningen var spolning och statusfilmning av avlopps- och dagvattensystem. Magnus bistod oss också med att ta fram förfrågningsunderlag för detta, och hitta en lämplig leverantör. En uppgift som annars är utmanande för en lekman. Vårt omdöme om arbetet med underhållsplanen är mycket gott.

Nilstorps samfällighet har nu möjlighet att bedriva ett proaktivt underhålls- och reparationsarbete. Vi har också en bra kontakt att jobba med inför framtida mer komplicerade offertförfrågningar. Det känns tryggt att ha något handfast att utgå från, såväl för verksamhetsplanering som vid beräkning av rimlig samfällighetsavgift.

Omdöme från Åsa Vajlok, Ordförande, Nilstorps Samfällighetsförening


Porträtt Bo Landgren, Syrenparken
Bo Landgren, Styrelsen och Fastighetsgruppen, Brf Syrénparken

Brf Syrenparken i Saltsjöbaden består av 150 lägenheter i 24 huskroppar plus huvudbyggnad. Husen uppfördes 1979 – 1980 och vi har haft några skador på stående avloppsstammar. Därför beslutades att vi skulle undersöka möjligheterna att relina de stående stammarna, som pga brandkrav är utförda i gjutjärn. Alla liggande rör är gjorda i plast.

Föreningen hade beslutat att göra ett pilotprojekt i ett trapphus med 2 stammar och 6 lägenheter. Ett starkt krav från föreningens sida var att lägenhetsinnehavaren vid en ev egen renovering skall kunna ansluta till den relinade stående stammen på ett godkänt sätt.

Styrelsen beslutade att anlita en konsult för uppdraget, och en oberoende besiktningsman för slutbesiktning. Inom föreningen var vi mycket medvetna om att en noggrann upphandling var ett absolut krav.

Vi tog kontakt med Kondukta och Magnus Aldrin. Vi hade ett inledande möte sommaren 2018 och lade fram vårt hela behov.

Under hösten presenterade vi förslaget på en stämma i huset, där Magnus informerade om hela utförandeprocessen; tider som stammen är avstängd, ingrepp i lägenheterna etc. Informationen blev mycket uppskattad av de boende.

Magnus engagerades som vår projektledare för hela arbetet. I oktober månad hade vi planeringsmöte #1 där vi gick igenom alla de punkter som gällde vår fastighet och de myndighetskrav som finns.

Magnus tog fram förfrågningsunderlag och skötte upphandlingen. Han tog kontakt med 5 företag, och var med vid visning/genomgång för de entreprenörer som var med och räknade på uppdraget. Efter utvärdering av inkomna anbud valde vi så en av entreprenörerna.

Vi hade en tids- och handlingsplan som följdes till punkt och pricka. Under arbetets gång hade vi ett antal protokollförda byggmöten. En extern besiktningsman gjorde slutbesiktningen, som löpte mycket väl utan anmärkningar.

Vi är mycket belåtna med Magnus arbete, där han lett projektet och ställt upp alla krav som skall gälla för entreprenaden.

Vi rekommenderar Magnus på det varmaste, och kommer att anlita honom för våra kommande uppdrag.

Omdöme från Bo Landgren, Styrelsen och Fastighetsgruppen, Brf Syrénparken


Porträtt Lars Jonsson, Ramsö Samfällighetsförening
Lars Jonsson, ordförande Ramsö Samfällighetsförening

Ramsö Samfällighetsförening, ett radhusområde i Farsta med 47 fastigheter, genomförde under 2017 en filmning och kontroll av avloppsservisen. Kontrollen visade inte på några problem så vi upplevde att vi hade tid för en rejäl skanning av reliningmarknaden.

Under 2018 kontaktade vi flera områden i vår närhet som genomfört stamrenoveringar av olika slag. I samband med detta fick vi kontakt med Magnus Aldrin som då ansvarade för en relining av avlopps- och spillvattenledningar i sitt radhusområde. Magnus erbjöd sig via sitt företag Kondukta Fastighetsteknik AB att hjälpa oss med ett förfrågningsunderlag.

Efter några möten där vi tillsammans med Magnus klargjorde våra önskemål så levererade han mycket snabbt ett utkast till förfrågningsunderlag som vi stötte och blötte några gånger innan vi tillsammans var nöjda. Detta förfrågningsunderlag kompletterade vi i samfälligheten med ritningar på ledningsdragningar, rensluckor, golvluckor och vattengångar. Därefter skickade vi ut förfrågan till tre entreprenörer, två stora och en mindre.

Alla tre uttryckte spontant att vi levererat ett förfrågningsunderlag som var mycket bra. Alla tre valde också att svara på förfrågan, och då detta skrivs har vi i samfälligheten just genomfört en anbudsutvärdering och står inför valet av entreprenör.

Med ett bra förfrågningsunderlag får man jämförbara anbud. Vår slutsats är att ju bättre förfrågan desto bättre svar får man. Där kan Magnus hjälpa dig.

Omdöme från Lars Jonsson, ordförande Ramsö Samfällighetsförening.


Porträtt Lars Åke Bäckström
Lars Åke Bäckman, Miljöansvarig, Grimsta Båtsällskap

Vi har anlitat Magnus Aldrin för know-how och stöd i planering och projektering av ett nytt avloppssystem i vår båthamn. Projektet kompliceras av att hamnen ligger i ett naturreservat, med allt vad det innebär av restriktioner och tillståndskrav.

Magnus är lyhörd inför våra förutsättningar och önskemål och ger snabb återkoppling med konstruktiva förslag. Även genom egna initiativ i bl.a. kontakter med berörda myndigheter har Magnus bidragit till en kostnadseffektiv lösning, som nu ser ut att få grönt ljus från alla instanser!

För mig som miljöansvarig i båtklubben har det varit en trygghet att ha Magnus med i arbetet.

Omdöme från Lars Åke Bäckman, Miljöansvarig, Grimsta Båtsällskap