Ett typiskt uppdrag

Kondukta Fastighetsteknik står på din sida i entreprenad projektet, och hjälper din förening i den utsträckning som önskas.
Ett typiskt uppdrag, för en förening som skall renovera sina rör med relining, kan se ut så här.

Första möte och inledning på uppdraget

Ett typiskt uppdrag inleds med ett möte, oftast hos föreningen. På mötet presenterar vi oss, och föreningen berättar vilka planer som finns. Som en fortsättning på detta går vi tillsammans igenom hur föreningen är uppbyggd, vad som skall göras, och diskuterar metoder och tittar på ritningar om sådana finns framme.

Avtal och ansvar för konsulten

När föreningen är redo att dra igång sitt projekt vill de oftast ha hjälp och stöd under arbetet. Vi tecknar alltid ett skriftligt konsultavtal enligt avtalsmallen ABK 09. Kondukta Fastighetsteknik AB har självklart alla de ansvarsförsäkringar som krävs.

Upphandling och val av entreprenör

Nu påbörjas det viktiga arbetet med att upprätta anbudshandlingar. Det är viktigt att anbudshandlingarna upprättas korrekt, eftersom de är juridiskt bindande dokument. De används för att göra en upphandling, då man bjuder in ett antal lämpliga leverantörer att lämna anbud.

De inlämnade anbuden måste sedan utvärderas utifrån olika perspektiv, t.ex tidsplan och ekonomi. Slutligen upprättas och tecknas de viktiga kontraktshandlingarna med den entreprenör som skall utföra arbetet. I kontraktshandlingarna ingår ett flertal olika dokument, något beroende på entreprenadform. I vårt exempel med relining är det oftast lämpligt med entreprenadformen Totalentreprenad.

Information!

Det är mycket viktigt med god information, och att medlemmarna hela tiden känner att de vet vad som händer. Det är en stor del i ett lyckat projekt. Vi är ofta med på informationsmöten och föreningsstämmor, för att stötta styrelsen då frågor och diskussioner uppstår.

Kom ihåg att hålla medlemmarna informerade! Det ingår i ett typiskt uppdrag.
A&O för ett lyckat uppdrag

Genomförande av entreprenad

Mängder av frågor uppstår under entreprenadtiden. Det förekommer också att avvikelser uppstår, exempelvis att ritningarna inte stämmer med verkligheten. För att undvika problem måste allt detta hanteras korrekt.

Arbetet och de överenskommelser som görs måste dokumenteras. Beställaren, eller Kondukta som dess ombud, leder regelbundna byggmöten med entreprenören och för protokoll från dessa. Det skall även tas beslut om åtgärder kring avvikelser, ändrade utförandentillkommande arbeten eller kostnader osv.
Under denna fas i projektet har styrelsen extra stor nytta av Konduktas stöd.

Besiktning och avslut av entreprenad

När arbetet är utfört och klart skall det kontrolleras. Vi rekommenderar att Beställaren alltid engagerar en extern och från entreprenören fristående och opartisk besiktningsman. Besiktningsmannens utlåtande i protokoll väger tungt, och är en juridisk handling. Eventuella brister skall åtgärdas innan entreprenaden godkänns. Vid godkänd slutbesiktning börjar den avtalade garantitiden att löpa.

Klart!

Nu är arbetet klart, och all dokumentation har överlämnats. Styrelsen blickar tillbaka på ett stort men väl genomfört projekt, och föreningen kan glädja sig åt rör som fungerar under lång tid framöver. Vi på Kondukta Fastighetsteknik AB tackar för oss, efter att ha överlämnat all dokumentation som producerats under vårt uppdrag.

Lugn och ro med entreprenad-stöd från Kondukta i ett typiskt projekt.
Lyckat projekt med bra byggledning.

Du är alltid välkommen att kontakta Kondukta, för att diskutera föreningens behov.
Glöm inte bort vårt erbjudande om ett kostnadsfritt möte om era förutsättningar och behov.
Välkommen till Kondukta!