Statuskontroll

Syftet med en statuskontroll är att dokumentera nuläget, och att upptäcka eventuella problem eller brister för att kunna åtgärda dessa i tid. Därmed håller man nere kostnaderna för reparationer och framtida underhåll för såväl den enskilde medlemmen som föreningen som helhet.

En Statuskontroll är en beskrivning i ord och bild. Den beskriver status och det aktuella läget för anläggningen som styrelsen har som uppdrag att förvalta. Statuskontrollen beskriver tydligt i vilket skick viktiga delar är just nu. Den är därför ett mycket bra underlag då en Underhållsplan skall tas fram.

Statuskontroll ger en bild av nuläget

Ladda ned vårt faktablad om Statuskoll och Underhållsplan.

”En Statuskontroll beskriver nuläget i ord och bild, och har förslag på åtgärder.”

Kontinuitet och planering

Ofta kan det ha gått lång tid sedan senast kända läge för anläggningen. Kanske har man också bytt styrelse, och tidigare personer som hade mycket ”i huvudet” har lämnat. Kontinuitet och planering underlättar alltid, och en skriftlig plan som löpande uppdateras är en förutsättning i en förening där styrelsemedlemmar ju kommer och går under åren.

Om du förvaltar en samfällighet beskrivs i ett Anläggningsbeslut vad föreningen förvaltar.
I en BRF är det istället oftast enbart själva huset och dess allmänna utrymmen som skall kontrolleras. Man kan också beställa en utökad kontroll som även inkluderar genomgång av varje lägenhet. Ladda gärna ned vårt faktablad om Statuskoll och Underhållsplan här.

Hur utförs en Statuskontroll?

Statusbesiktningen inleder vi med en genomgång tillsammans med er, och vad ni känner till om huset eller området. Vi talar om ev. kända tidigare renoveringar, och om det finns vissa delar som ni känner extra oro för. Därefter gör vi en okulär besiktning, vilket innebär att besiktningsmannen undersöker synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i de fall marken är av byggteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är åtkomliga.

När alla uppgifter är insamlade sammanställer vi alla noteringar i ord och bild, och överlämnar ett tydligt dokument som alla kan läsa och förstå, även om man inte är ”branschproffs”.

Be oss om en kostnadsfri offert på Statuskontroll och Underhållsplan.

Du är förstås alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.