Brf Syrenparken i Saltsjöbaden består av 150 lägenheter i 24 huskroppar plus huvudbyggnad. Husen uppfördes 1979 - 1980 och vi har haft några skador på stående avloppsstammar. Därför beslutades att vi skulle undersöka möjligheterna att relina de stående stammarna, som pga brandkrav är utförda i gjutjärn. Alla liggande rör är gjorda i plast.

Föreningen hade beslutat att göra ett pilotprojekt i ett trapphus med 2 stammar och 6 lägenheter. Ett starkt krav från föreningens sida var att lägenhetsinnehavaren vid en ev egen renovering skall kunna ansluta till den relinade stående stammen på ett godkänt sätt.

Styrelsen beslutade att anlita en konsult för uppdraget, och en oberoende besiktningsman för slutbesiktning. Inom föreningen var vi mycket medvetna om att en noggrann upphandling var ett absolut krav.

Vi tog kontakt med Kondukta och Magnus Aldrin. Vi hade ett inledande möte sommaren 2018 och lade fram vårt hela behov.

Under hösten presenterade vi förslaget på en stämma i huset, där Magnus informerade om hela utförandeprocessen; tider som stammen är avstängd, ingrepp i lägenheterna etc. Informationen blev mycket uppskattad av de boende.

Magnus engagerades som vår projektledare för hela arbetet. I oktober månad hade vi planeringsmöte #1 där vi gick igenom alla de punkter som gällde vår fastighet och de myndighetskrav som finns.

Magnus tog fram förfrågningsunderlag och skötte upphandlingen. Han tog kontakt med 5 företag, och var med vid visning/genomgång för de entreprenörer som var med och räknade på uppdraget. Efter utvärdering av inkomna anbud valde vi så en av entreprenörerna.

Vi hade en tids- och handlingsplan som följdes till punkt och pricka. Under arbetets gång hade vi ett antal protokollförda byggmöten. En extern besiktningsman gjorde slutbesiktningen, som löpte mycket väl utan anmärkningar.

Vi är mycket belåtna med Magnus arbete, där han lett projektet och ställt upp alla krav som skall gälla för entreprenaden.

Vi rekommenderar Magnus på det varmaste, och kommer att anlita honom för våra kommande uppdrag.

Bo Landgren, Styrelsen och Fastighetsgruppen, Brf Syrénparken
http://syrenparken.bostadsratterna.se/